نمونه قرارهای حقوقی
زمان کنونی: 03-23-2017, 01:45 AM
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: searcher
آخرین ارسال: امیرمهدی
پاسخ 5
بازدید: 10511

ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امیتازات : 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نمونه قرارهای حقوقی
09-03-2011, 10:43 PM
ارسال: #1
نمونه قرارهای حقوقی
قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداري

نمونه ديگر عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداري

قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي در مورد دعوي تقسيم و افراز ملك مشاع

قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي در دعوي افراز ملكي كه جريان ثبتي آن خاتمه يافته و محجور يا غايب مفقود الاثر ندارد

قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت مرجع اداري (اداره ثبت اسناد و املاك)

قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيات حل اختلاف ثبت احوال در مورد اصلاح نام ممنوع

قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيات حل اختلاف ثبت احوال در دعوي ابطال شناسنامه مكرر

قرار عدم صلاحيت ذاتي به اعتبار صلاحيت شوراي حل اختلاف وزارت كار

قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيات تشخيص و حل اختلاف كار راجع به دستمزد

قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت شعبه تحقيق اوقاف در رسيدگي به درخواست توليت

قرار عدم صلاحيت نسبي

قرار عدم صلاحيت محلي (قرار دادگاه اول)

قرار عدم صلاحيت محلي (قرار دادگاه دوم)

نمونه حل اختلاف در صلاحيت توسط دادگاه تجديد نظر استان
قرار رد دادخواست خواهان توسط مدير دفتر دادگاه به لحاظ عدم تكميل پرونده علي رغم اخطار رفع نقض (مطابق ماده 85)

قرار رد دادخواست خواهان به لحاظ شناخته نشدن محل خواهان (طبق ماده 83)

قرار رد دادخواست به لحاظ عدم توديع تامين در مدت مقرر

قرار رد دادخواست خواهان به تقاضاي خوانده به دليل عدم توديع تامين (تبعه خارجي )

قرار رد دادخواست تجديد نظر خواه به دليل تقديم اعتراض بعد از انقضاء مهلت قانوني

قرار رد دادخواست خواهان به دليل نداشتن شرايط موت فرضي

قرار رد دادخواست جلب ثالث

نمونه ديگر قرار رد دادخواست جلب ثالث

قرار رد درخواست (دادخواست ) تجديد نظر
نمونه قرار رد درخواست تجديد نظر خواهي به لحاظ پايين بودن ميزان خواسته

قرار رد درخواست واخواهي

قرار قبولي درخواست واخواهي

نمونه قرار رد دادخواست اعاده دادرسي

نمونه ديگر قرار رد دادخواست اعاده دادرسي

جهات اعاده دادرسي در امر حقوقي

قرار قبولي دادخواست اعاده دادرسي

قرار ابطال دادخواست به لحاظ استرداد دادخواست توسط خواهان

قرار ابطال دادخواست در مورد نپرداختن هزينه كارشناسي در موعد مقرر قانوني توسط خواهان

قرار ابطال دادخواست در مورد اخذ توضيح از خواهان

قرار ابطال دادخواست به دليل عدم تهيه وسيله براي اجراي قرار توسط خواهان

قرار ابطال دادخواست در مورد معترض ثبت

قرار رد دعوي به لحاظ عدم توجه دعوي به خوانده

نمونه ديگر قرار رد دعوي به لحاظ عدم توجه دعوي به خوانده

قرار رد دعوي به لحاظ عدم اهليت قانوني خواهان

قرار رد دعوي به علت غير ثابت تشخيص دادن آن

قرار رد دعوي به علت فقدان سمت خواهان

قرار رد دعوي به دليل عدم حضور در اجراي قرار تحقيق و معاينه محلي و عدم تهيه وسيله اجراي قرار

قرار رد دعوي به دليل استرداد دعوي توسط خواهان

قرار رد دعوي به لحاظ اعتبار امر محكوم بها

نمونه ديگر قرار رد دعوي به لحاظ اعتبار امر مختومه

قرار رد دعوي (به لحاظ شمول مرو زمان )

قرار سقوط دعوي به دليل عدم توديع دستمزد كارشناس در موعد مقرر قانوني

قرار سقوط دعوي به لحاظ استرداد دعوي به طور كلي توسط خواهان


قرار سقوط دعوي به دليل عدم تهيه وسيله اجراي قرار توسط خواهان

قرار سقوط دعوي خواهان در مورد متعرض ثبت

قرار عدم استماع دعوي

قرار عدم استماع دعوي به دليل مالك نبودن خوانده بر ملك متنازع فيه

قرار عدم استماع دعوي به لحاظ عدم ارائه دليل وراثت انحصاري

قرار عدم استماع دعوي به كيفيت مطروحه به علت عدم رسيدگي اوليه ديوان عدالت اداري

قرار عدم استماع دعوي به لحاظ عدم ارائه گواهي مبني بر عدم قابليت افراز مال مشاعي

قرار عدم استماع دعوي به لحاظ عدم مالكيت رسمي خواهان بر ملك مورد دعوي

قرار عدم استماع دعوي به لحاظ عدم واخواست در مهلت مقرر قانوني

قرار عدم استماع دعوي به كيفيت مطروحه به علت عدم رسيدگي در كميسيون مخصوص وزارت نيرو

مقايسه بين قرار عدم صلاحيت و قرار عدم استماع دعوي

قرار امتناع از رسيدگي (دادرسي )

قرار امتناع از رسيدگي به جهت اعتبار امر محكوم بها (مختوم بها )

قرار امتناع از رسيدگي به جهت مطرح بودن موضوع متنازع فيه در شعبه ديگر

قرار رسيدگي توام (توامان )

قرار رسيدگي توام با توجه به ارجاع رئيس دادگستري

قرار رسيدگي توامان به علت ورود ثالث

قرار توقيف دادرسي به لحاظ فوت خوانده

قرار توقيف دادرسي به لحاظ محجور شدن يكي از اصحاب دعوي

قرار توقيف عمليات اجرايي

قرار توقيف عمليات اجرايي (اجراييه )

قرار توقيف عمليات اجرايي (و ابطال اجراييه )

قرار تاخير عمليات اجرايي

قرار تامين خواسته

قرار تامين خواسته به تقاضاي خواهان

قرار تامين خواسته به استناد سند رسمي

قرار تامين خواسته به استناد اسناد تجاري (سفته )

نمونه ديگر قرار تامين خواسته به استناد اسناد تجاري

نمونه ديگر قرار تامين خواسته به استناد اسناد عادي

قرار تامين خواسته به استناد در معرض تضييع و تفريط بودن خواسته

قرار تامين خواسته (توقيف تلفن )

طريق عملي صدور و اجراي قرار تامين خواسته

قرار توقيف اموال موضوع ماده 218 مكرر قانون مدني

قرار رسيدگي به صحت و اصالت سند ابرازي با توجه به انكار خوانده

قرار رسيدگي به صحت و اصالت سند مدركيه دعوي با توجه به ترديد خوانده

قرار رسيدگي به صحت و اصالت سند مدركيه دعوي با توجه به ادعاي جعليت خوانده

قرار رسيدگي به جعليت سند

قرار ارجاع امر به كارشناس

نمونه ديگر قرار ارجاع امر به كارشناس

نمونه ديگر قرار ارجاع امر به كارشناس

قرار كارشناسي (براي تعيين حق كسب ، پيشه و تجارت )

قرار كارشناسي (براي حسابداري )

قرار ارجاع امر به هيات كارشناسان

قرار ارجاع امر به داوري (داوري نامه )

قرار معاينه محلي

قرار معاينه و تحقيق محلي (تواماً )

نمونه ديگر قرار معاينه و تحقيق محلي

قرار تامين دليل

نمونه ديگر قرار تامين دليل

نمونه ديگر قرار تامين دليل

قرار تامين دليل با جلب نظر كارشناس

نمونه ديگر قرار تامين دليل با جلب نظر كارشناس

قرار تامين دليل محكوم به

قرار اجراي موقت حكم

قرار قبولي تقاضاي اجراي حكم دادگاه خارجي

قرار تاخير اجراي حكم

قرار اتيان سوگند

قرار استماع شهادت شهود (گواهي گواهان )

قرار نيابت قضايي براي انجام استكتاب و ارجاع امر به كارشناسي

قرار گزارش اصلاحي به لحاظ حصول سازش بين طرفين دعوي

قرار قبولي درخواست دستور موقت (دادرسي فوري )

قرار دستور موقت داير بر منع و جلوگيري از نقل و انتقال پلاك ثبتي

قرار دستور موقت بر منع نقل و انتقال پلاك ثبتي

قرار دستور موقت داير بر اجازه ورود (تردد )

قرار دستور موقت مبني بر بازگشايي ملك

قرار رد درخواست دستور موقت (به لحاظ فراهم نبودن شرايط )

قرار مهر و موم و تحرير تركه (متوفي )

قرار مهر و موم تركه متوفي

قرار رفع مهر و موم تركه

قرار تعيين مدير تركه و تحرير تركه

نمونه اي از اجراي قرار رفع مهر و موم تركه


پسوذ فایل فشرده شده :www.blogylaw.com


فایل (های) پیوست شده
.rar  gharar-www.blogylaw.com.rar (اندازه: 267.15 KB / تعداد دفعات دانلود: 1824)

دانایی گفت : پس از آنکه با جنگ درآمیختی، کشته می شوی، خواهی کشت، اما اگر حرمتی برای خود قائل باشی، حرمت دشمنت را نیز از یاد نخواهی برد.
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
08-12-2013, 10:54 PM
ارسال: #2
RE: نمونه قرارهای حقوقی
برای مشاهده مطلب به گذر واژه نیاز دارم. لطفا راهنمایی فرمایید.
با سپاس
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
08-12-2013, 11:04 PM
ارسال: #3
RE: نمونه قرارهای حقوقی
پسورد فایل فشرده شده :www.blogylaw.com

آنچه سرنوشت ما را تعيين مي كند شرايط زندگيمان نيست بلكه تصميم هاي ما است.
آنتوني رابينز
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
08-15-2013, 04:31 PM
ارسال: #4
RE: نمونه قرارهای حقوقی
(08-12-2013 11:04 PM)homayeshiraz نوشته شده توسط:  پسورد فایل فشرده شده :www.blogylaw.com

از راهنمایی جنابعالی سپاسگزارم.
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
08-16-2013, 12:33 PM
ارسال: #5
RE: نمونه قرارهای حقوقی
با تشکر از شما ولی پسورد داده میشه ارور میده وهیچ فایلی قابل رویت نیست

منتظر سوالات حقوقی باشید
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال پاسخ 


موضوع های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ بازدید: آخرین ارسال
  نمونه دادخواست های ثبتی searcher 1 9,952 09-12-2015 03:56 PM
آخرین ارسال: omidseiadat@.com
  نمونه درخواست های حقوقی searcher 1 20,212 09-29-2012 10:15 AM
آخرین ارسال: ali_irani
  نمونه دادخواست های کیفری searcher 1 23,568 08-02-2012 09:49 PM
آخرین ارسال: جعفرنیااسبویی
  نمونه احکام حقوقی searcher 0 7,583 09-03-2011 10:48 PM
آخرین ارسال: searcher
  سری دوم از اسناد دادخواست ها و اسناد حقوقی searcher 0 4,819 09-03-2011 10:23 PM
آخرین ارسال: searcher
  یک منبع کامل از نمونه دادخواست ها searcher 0 19,877 09-03-2011 10:14 PM
آخرین ارسال: searcher
  نمونه دادخواست های مربوط به اختلافات خانوادگی searcher 0 6,424 09-03-2011 10:03 PM
آخرین ارسال: searcher

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان