امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ﺧﻮاص درمانی ﻓﯿﺮوزه
#1
اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﺳﺒﺐ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺴﯽ، آﺳﺎن ﺷﺪن ﮐﺎرﻫﺎ و روﻧﻖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻠﺐ، دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ، ﭼﺸﻢ ﻫﺎ، ﮔﺮدش ﺧﻮن، ﮔﻠﻮ، ﻣﻌﺪه و ﮐﺒﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺳﻨﮓ، ﺳﻨﮓ ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ اﺳﺖ. ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻫﺮﯾﻤﻦ ﺷﺪه و ﻗﺪرت ﻋﺸﻖ و دوﺳﺘﯽ و ﺻﺪاﻗﺖ و ﻋﻘﻞ و ﺣﮑﻤﺖ را ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ. ﻓﯿﺮوزه ﺳﻤﺒﻞ ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮب و آراﻣﺶ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن و ﺧﺪﻣﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ از ﻓﯿﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻓﯿﺮوزه ﭼﺸﻢ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮاي درﻣﺎن ﮔﻠﻮ درد، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺎرﻫﺎي ﺻﻮﺗﯽ، درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي رﯾﻮي و ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﻓﯿﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻮارض ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ ﮐﺒﺪ و ﻏﺪد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺮاي درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ. ﻓﯿﺮوزه ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎروﮐﺴﯽ (ﺑﯿﻤﺎري ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﺨﻮردن ﻏﺬاي ﮐﺎﻓﯽ و ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد) ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود.این مطلب برگرفته از سایت طلاسازی است .
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎرﮔﯽ رﺑﺎﻃ ها و ﺗﺎﻧﺪوﻫﺎ، ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن را در ﺑﺎﻓت های ﻋﻀﻼﻧﯽ زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺛﺮ ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﺑﺮ روي ﮐﻤﺒﻮد اﮐﺴﯿﮋن، ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮﻧﯽ و اﺳﺘﺮس دارد.
ﻓﯿﺮوزه ﮐﻤﮏ ﻣﺆﺛﺮي ﺑﻪ درﻣﺎن ﻧﻮاﺣﯽ از ﺑﺪن ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻫﺠﻮم وﯾﺮوسﻫﺎ و ﺑﺎﮐﺘﺮی ها ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آﻟﻮده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﯿﺮوزه از ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﮑﺮان ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داراي اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ در ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﮐﺎﻧﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﻧﮓ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ و ﯾﺎ ﺧﺮد ﺷﻮد، ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوﯾﺶ را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
 ﻧﺤﻮه ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻓﯿﺮوزه
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮي ﮐﻪ ﻓﯿﺮوزه را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﺧﺮاش روي این گوهر ارزشمند، آب داغ و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ آن ﻧﯿﺰ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﯿﺪراﺗﯽ در ﺳﻨﮓ می باشد.آب و ﻧﻮر ﻧﯿﺰﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻓﯿﺮوزه گردد.
ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج ﺳﻨﮓ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ چربی ها ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ همین موضوع دلیل ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻓﯿﺮوزه است. ﻫﺮﮔﺰ برای پاکیزه کردن این گوهر شفا بخش، از ﺗﻤﯿﺰﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ و ازﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺣﺎوي ﮐﻠﺮﻧﯿﺰ اﺟﺘﻨﺎب نمایید.
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  دهان شویه های درمانی poroject 0 31 18-02-2018, 05:47 PM
آخرین ارسال: poroject
  طراحی سایت مراکز درمانی در شرکت سایت کاپ hostcode 0 203 16-10-2017, 07:39 PM
آخرین ارسال: hostcode
  زعفران چه خواص درمانی دارد؟ mahroo456 0 167 14-10-2017, 02:31 PM
آخرین ارسال: mahroo456
  رژیم درمانی آنلاین tazeha 0 392 02-09-2017, 04:00 PM
آخرین ارسال: tazeha
  رژیم درمانی آنلاین khakzadmon 0 209 22-08-2017, 03:01 PM
آخرین ارسال: khakzadmon
  روح درمانی لابرادوریت youka 0 316 30-07-2017, 02:49 PM
آخرین ارسال: youka
  ﺧﻮاص و ﻓﻮاﯾﺪ ﻣﺮوارﯾﺪ youka 0 434 18-06-2017, 07:53 PM
آخرین ارسال: youka
  خواص درمانی فیروزه – قسمت دوم youka 0 514 18-06-2017, 06:52 PM
آخرین ارسال: youka
  ﺧﻮاص و ﻓﻮاﯾﺪ ﯾﺎ ﻗﻮت youka 0 867 18-06-2017, 05:05 PM
آخرین ارسال: youka

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان