امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سازمان جهاني گمرك ، ساختار و كنوانسيونهاي آن
#1
مركز جهاني تخصص هاي گمركي
گمرك نهادي حياتي براي ”حاكميت خوب“ 1 تأمين رفاه و كاميابي شهروندان و حفاظت از منافع جامعه محسوب مي شود.
سازمان جهاني گمرك  از طريق ايجاد و توسعه محيط گمركي درستكار،‌شفاف و قابل پيش بيني به حمايت و حفاظت از اجتماع و ثروت اقتصاد ملي كمك مي نمايد. اين امر به تجارت قانوني بين المللي رونق داده و اين امكان را به وجود مي آورد كه در قبال كارهاي غيرقانوني اقدامات مؤثري صورت گيرد.
 
مأموريت سازمان جهاني گمرك
سازمان جهاني گمرك، يك سازمان مستقل بين المللي است كه مأموريت آن بهبود كارايي و اثر بخشي گمركات است . اين سازمان در سال 1952 تحت عنوان شوراي همكاري گمركي تأسيس گرديد و با دارا بودن 159 دولت عضو ، تنها سازمان جهاني ذيصلاح در امور گمركي مي باشد.
سازمان جهاني گمرك در راستاي اجراي مأموريت خود:
-                  ابزارهاي بين المللي را براي بكارگيري هماهنگ و يكسان رويه ها و سيستم هاي كارا و ساده شده گمركي حاكم بر نقل و انتقال كالاها، مسافران و وسائل نقليه در طول مرزهاي گمركي ايجاد،‌حفظ، حمايت و گسترش مي دهد.
تلاشهاي اعضا براي همگامي و پيروي از مقرراتشان را از طريق كوشش درجهت به حداكثر رساندن سطح اثر بخشي همكاري اعضا با يكديگر و با سازمانهاي بين المللي باهدف مبارزه با تخلفات گمركي و ساير تخلفات معاملاتي،‌ تقويت مي نمايد.
-                  از طريق گسترش ارتباطات و همكاريهاي ميان اعضاء  و با ساير سازمانهاي بين المللي، ترويج درستكاري، توسعه منابع انساني ، شفاف سازي، بهبود مديريت و روشهاي كاري گمركات و بهره گيري از بهترين شيوه ها، به اعضا در تلاشهايشان براي مواجهه با چالشهاي جديد محيط تجاري و تطابق با شرايط در حال تغيير،‌كمك مي نمايد.
 
مختصري در مورد تاريخچه
تاريخ سازمان جهاني گمرك از سال 1947 هنگامي كه در سيزدهمين اجلاس دولتهاي اروپائي، كميته همكاريهاي اقتصادي اروپا با تشكيل يك ”گروه مطالعاتي“ موافقت نمود، شروع گرديد. اين گروه امكان تأسيس يك يا چند اتحاديه گمركي اروپايي را براساس اصـول  ”موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت 1“ (گات)‌ مورد بررسي قرار داد.
در سال 1948 ، گروه مطالعاتي مزبور دوكميته تشكيل داد: 1-  كميته اقتصادي 2- كميته گمركي. كميته اقتصادي ”سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه 2“ گرديد و كميته گمركي تبديل به شوراي همكاريهاي گمركي [/url]3 شد.
در سال 1952 كنوانسيون تأسيس شوراي همكاري گمركي رسمأ به اجرا گذاشته شد.
”شورا“ هيأت اجرايي شوراي همكاري گمركي بوده و جلسه افتتاحيه شورا در 26 ژانويه 1953 در بروكسل برگزار گرديد. هيأتهاي نمايندگي هفده كشور اروپايي در اولين اجلاس شوراي همكاري هاي گمركي ، شركت كردند.
پس از چند سال شمار اعضا افزايش يافت  و در سال 1994 شورا نام ”سازمان جهاني گمرك“ را به عنوان سازمان كاري اين شورا،‌ انتخاب كرد تا به طور واضح نشان دهد كه واقعأ به  يك نهاد بين المللي جهاني تبديل شده است . در حال حاضر گمركات 180 كشور، عضو آن است كه در سرتاسر دنيا در حال فعاليت بوده و درمراحل مختلف توسعه اقتصادي قراردارند. امروزه ،‌اعضاي سازمان جهاني گمرك مسئوليت پردازش بيش از 98 درصد از تجارت بين المللي را بر عهده دارند.
ايران در بيست و سوم مرداد سال 1338 به عضويت سازمان جهاني گمرك درآمده است .
 
تشكيلات سازمان جهاني گمرك
سازمان جهاني گمرك ، اجلاسي است كه در آن هيأتهاي نمايندگي اعضا جمع آمده و مي توانند موضوعات مختلف گمركي در يك سطح برابر حل و فصل نمايند. هر عضو يك نماينده و يك رأي دارد. سازمان براي اعضاي خود مجموعه اي از كنوانسيونها و ساير ابزارهاي بين المللي را ارائه مي كند . اعضاي سازمان جهاني گمرك همچنين مي توانند از مزاياي كمكهاي فني و خدمات آموزشي كه توسط دبيرخانه سازمان يا با مشاركت آن تدارك و ارائه مي شود، بهره مند شوند.
سازمان جهاني گمرك توسط شورا وكميسيون خط مشي گذاري (24 عضو) و بامشاوره مالي از جانب كميته مالي (17 عضو) اداره مي شود. سازمان جهاني گمرك به وسيله كميته ها و دبيرخانه به كار خود ادامه مي دهد و كارهايي را كه شورا به طور سالانه به عنوان طرح راهبردي سازمان جهاني گمرك 1 تصويب مي كند، به انجام مي رساند.
كميته هاي اصلي سازمان جهاني گمرك عبارتند از :
·            - كميته فني دائمي شامل كميته فرعي مديريت اطلاعات
·            - كميته اجرايي
·            - كميته سيستم هماهنگ HS شامل كميته فرعي بازنگري در سيستم هماهنگ و كميته فرعي علمي.
·            -كميته تعيين ارزش گمركي
·            - كميته فني قواعد مبدأ
 
ساختار دبيرخانه
در حال حاضر آقاي كوينو ميكوريا دبيركل سازمان است و سه مقام انتخابي به وي ياري مي رسانند كه عبارتند از معاون دبيركل ، آقاي موجيكا مونته(شيلي)    ؛ مدير تسهيلات خانم آنا هينجوسا(آمريكا) ،    مدير امور تعرفه وتجارت  آقاي ليوپنگ (چين ) . مدير ظرفيت سازي آقاي چكوچي(برزيل) و آقاي مك دوناگ (ايرلند)مسئوليت بخش اداري و پرسنلي را بر عهده دارد.
حدود 60 نفر از كارشناسان فني كه يا از طرف سازمان منصوب شده اند و يا وابسته هاي فني هيأتهاي كشورهاي عضو هستند و داراي تجربه فني بسيار بالا مي باشند، در پروژه ها و برنامه هاي گوناگون سازمان جهاني گمرك شركت دارند. كارمندان محلي معمولأ خدمات دبيرخانه اي را در ترجمه ، تفسير و خدمات عمومي ارائه مي دهند. زبان رسمي انگليسي و فرانسه است . با اين وجود از زبان اسپانيايي نيز در برخي جلسات فني استفاده مي شود.
 
اقدامات سازمان جهاني گمرك
در طول سالهاي متمادي ، سازمان جهاني گمرك د رهماهنگ كردن رويه هاي گمركي در سطح جهاني پيشرفتهايي داشته است. اين تلاشها با موفقيتهاي قابل توجهي قرين بوده است.
سازمان جهاني گمرك سيستم هماهنگ توصيف و كدگذاري كالا HS)) را كه در سراسر جهان به عنوان مبناي طبقه بندي كالاها و جمع آوري درآمدهاي گمركي مورد استفاده قرار مي گيرد،‌تدوين و ارائه نمود.
در ژوئن 1999، كنوانسيون بين المللي بازنگري شده در ارتباط با ”ساده سازي و هماهنگ سازي رويه هاي گمركي “ (كنوانسيون كيوتو) توسط شورا به تصويب رسيد.
كنوانسيون بازنگري شده كيوتو ، پاسخي است به رشد مبادلات بين المللي ، توسعه سريع تكنولوژي اطلاعات و محيط بشدت رقابتي تجارت بين المللي مبتني بر ارائه خدمات كيفي و رضايت مشتريان، كه همگي اينها موجب بروز تضاد و ناكارآمدي رويه ها و شيوه هاي سنتي گمركات شده بود.
همچنين سازمان جهاني گمرك،‌موافقتنامه تعيين ارزش سازمان جهاني تجارت را ارائه نمود واخيرأ نيز ”قواعد هماهنگ مبدأ “ را كه جهت بررسي سازمان تجارت جهاني در ژنو ارائه گرديده و نهايتأ،‌ مورد استفاده كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني (WTO) قرارخواهد گرفت، تدوين نموده است.
سازمان جهاني گمرك (WCO)و سازمان جهاني تجارت (WTO) وكنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD) ،‌برنامه ها وكوششهاي خود را در برطرف كردن موانع باقي مانده بر سر راه تجارت ، از طريق ساده سازي و يكسان كردن رويه ها و فرآيندها در سرتاسر جهان هماهنگ مي نمايند. تركيب قدرت سازمان جهاني گمرك، آنكتاد و سازمان جهاني گمرك كمك قابل توجهي هم به تسهيل تجارت و هم به انجام تجارت خواهد نمود.
اين تعهد به مشاركت،‌ در همكاري ونزديكي سازمان جهاني گمرك (WCO) با اتاق بازرگاني بين المللي (ICC) انعكاس بيشتري مي يابد. توافقنامه همكاري بين اين دو سازمان،‌ درجستجوي استانداردسازي و بهبود بيشتر قابليتهاي گمركات در سطح جهان ميباشد.
 
نوين سازي گمركات
گرچه تاكنون پيشرفت چشمگيري در مديريت گمركات حاصل شده است،‌اما هنوز برنامه هاي مؤثر و كارا در تمام گمركات يا در تمام مناطق جهان ،‌بصورت يكنواخت گسترش نيافته است. در واقع ، بسياري از گمركات هنوز به دليل كارايي بسيار پائين آسيب پذيرمي باشند واز فساد اداري رنج مي برند. سازمان جهاني گمرك باتوجه دقيق به اين مسأله ،كمكهاي فني گسترده اي را در اختيار اعضا قرار مي دهد و برنامه [b]اصلاح و نوسازي گمركات [/b][b]1[b] را براي كمك به اعضاي كه در جستجوي خوداتكايي بيشتر از طريق استفاده بهتر ازمنابع، تقويت توانائيهاي مديريتي و طراحي رويه ها و فرآيندهاي كارا و مناسب گمركي مي باشند، تهيه نموده است.[/b][/b]
 
 
 
سيستم هماهنگ شده طبقه بندي كالاها (HS)؛
زبان تجارت بين المللي
 
خلاصه
فهرست (نمانكلاتور) تعرفه ”سيستم هماهنگ 1 (HS)به عنوان مبناي وصول حقوق و عوارض گمركي و تنظيم آمار تجارت بين المللي تقريبأ از طرف كليه كشورها مورد استفاده قرار ميگيرد . با بكارگيري سيستم هماهنگ (HS)اين اطمينان حاصل مي شود كه آمار بدست آمده از گمركات، دقيقأ با استاندارد بين المللي مطابقت مي كند. در حال حاضر 176 كشور و گمرك يا اتحاديه اقتصادي (شامل 102 كشور متعاهد كنوانسيون (HS) كه در حدود 98 درصد از تجارت جهاني را در اختيار دارند، از سيستم هماهنگ استفاده مي نمايند. بنابراين ،‌سيستم  هماهنگ يكي از مهمترين ابزار تجارت جهاني به شمار مي رود.)
اگر چه امروز سيستم هماهنگ ،‌ابزاري جهت حصول اطمينان از وصول صحيح درآمدهاي گمركي است، انگيزه اوليه تدوين آن در طول دهه هاي 1970 و 1980 بكارگيري ابتكار عمل در تسهيل تجارت بوده است.
از آن زمان به بعد سيستم هماهنگ تبديل به ”زبان واقعي تجارت“ گرديده است .  مطالعات انجام شده بسياري نشان مي دهد كه هر دو بخش خصوصي و عمومي در حفظ و نگهداري سيستمهاي متفاوت طبقه بندي كالاها در كشورهاي گوناگون ، متحمل هزينه هاي سنگيني شده اند. هر چند سيستم هماهنگ به گونه اي طراحي شده كه بتوانند يك سيستم استاندارد بين المللي بوده و از هزينه هاي مضاعف جلوگيري كند. اما بايد توجه داشت كه اينگونه هزينه ها را نمي توان بطوركامل حذف نمود.
سازمان جهاني گمركي اين سيستم را با اهداف چند منظوره اي گسترش داده و در حال حاضر مبنايي در موارد ذيل بكار ميرود:
·            تعرفه هاي گمركي
·            جمع آوري آمار تجارت بين المللي
·            قواعد مبدأ
·            جمع آوري ماليات هاي داخلي
·            مذاكرات تجاري (مثلأ برنامه هاي اعطاي امتيازات تعرفه اي سازمان تجارت جهاني)
·            آمار ها و تعرفه هاي حمل و نقل
·            نظارت بر كالاهاي تحت كنترل (همچون اسلحه ،‌مواد مخدر،‌سلاحهاي شيميايي ، مواد آسيب زننده به لايه ازون، گونه هاي در حال انقراض اعم از گياهي و جانوري )
·            حوزه هاي تحت كنترل گمركي و رويه ها شامل ارزيابي خطر ، فن آوري اطلاعات و ايجاد انطباق
سيستم هماهنگ (HS) از طريق ”مجموعه نظرات كارشناسي در مورد طبقه بندي“  و يادداشتهاي توضيحي،‌ پشتيباني ميشود. اين امر كاربرد يكسان و منطقي قوانين طبقه بندي را تضمين مي نمايد. بدين ترتيب،‌ ترخيص بي دردسر واردات و صادرات امكانپذير ميگردد. چرا كه اين امر در ايجاد روابط كاري خوب بين گمرك و تجار، عنصر بسيار مهمي است.
كليه سيستمهاي نوين و كامپيوتري شده اظهار ، برپايه سيستم هماهنگ شده طبقه بندي استوار ميباشد.  استفاده متداول از سيستم هماهنگ در سيستمهاي گمركي مذكور ،‌در گسترش تبادل اطلاعات بين گمركات ضروري مي باشد. اين چيزي است كه عوامل ذينفع در تجارت آنرا به عنوان مبنايي براي حذف تشريفات زايد صادرات و واردات از كشوري به كشور ديگر و در مبادلات يكپارچه بين المللي تلقي مي كنند.
تقريبأ 80 درصد از 156 كشور عضو سازمان جهاني تجارت را مي توان به عنوان كشورهاي در حال توسعه يا در حال گذار به اقتصاد بازار طبقه بندي كرد. درآمد ملي تعداد زيادي از اين كشورها به حقوق و عوارض گمركي وابسته است. كشورهاي توسعه يافته نيز هنوز مقدار بسيار زيادي از درآمد داخلي خود را از حقوق و عوارض گمركي تحصيل مي كنند . در ايالات متحده ، حقوق و عوارض گمركي بالغ بر 18 ميليارد دلار در سال است . در حاليكه در جامعه اقتصادي اروپا 17 درصد از كل درآمد اين كشورها، از محل حقوق و عوارض گمركي تأمين مي شود.
 
نقش سازمان جهاني گمرك
طرح راهبردي سازمان جهاني گمرك 1 در رابطه با سيستم هماهنگ داراي سه هدف اصل است :
1-      تضمين تفسير و بكارگيري يكسان سيستم هماهنگ
2-      بهبود و به روز كردن سيستم هماهنگ به گونه اي كه منعكس كننده تحولات در فن آوري الگوهاي تجاري باشد.
3-      گسترش استفاده از سيستم هماهنگ توسط گمركات و ساير آژانسهاي دولتي ، سازمان هاي بين المللي و بخش خصوصي .
 
كميته سيستم هماهنگ
هنز تقريبأ همه كشورها در حمايت از توليدات داخلي خود از تعرفه هاي حمايتي استفاده مي كنند، كه اين امر منجر به اختلافات تعرفه اي مي شود . هر سال دو بار” كميته سيستم هماهنگ “ 2 سازمان جهاني گمرك ، به عنوان داور بين المللي حل اختلافات مربوط به طبقه بندي كالاها در سيستم هماهنگ انجام وظيفه مي كند . كميته سيستم هماهنگ يك هيأت واحد بين المللي است كه در خصوص طبقه بندي تعرفه اي نظرات معتبر و با ارزش ارائه مي دهد.
 
كميته فرعي بازنگري سيستم هماهنگ
اين كميته مسئول بازنگري سيستماتيك نمانكلاتور سيستم هماهنگ به طور مرتب به منظور كمك به ”كميته سيستم هماهنگ“ جهت حصول اطمينان از به روز نگهداشته شدن سيستم هماهنگ برحسب تحولات ايجاد شده در فن آوري و شيوه هاي تجاري مي باشد.
 
كميته فرعي علمي
اين كميته در فني ترين كارها (بويژه مسائل مربوط به طبقه بندي محصولات شيميايي ) به كميته سيستم هماهنگ و كميته فرعي بازنگري سيستم هماهنگ ،‌كمك نمايد.
 
مسئوليتهاي مديريت فرعي نمانكلاتور و مديريت امور تعرفه و تجارت
مديريت فرعي نمانكلاتور داراي معاون ، مدير ،‌كارمند ناظر فني و 10 كارمند فني و وابسته فني بوده و داراي مسئوليتهاي زير مي باشد:
1-      ارائه پشتيباني دبيرخانه اي به كار كميته ها، كميته هاي فرعي و گروه هاي كاري (سازماندهي جلسات،‌ تهيه اسناد و مدارك كاري ،‌گزارشها و غيره )
2-      هدايت مأموريتهاي مربوط به كمكهاي فني (سمينارهاي منطقه اي، دوره هاي آموزشي،‌ هيأتهاي كارشناسي براي توسعه پيشبرد سيستم هماهنگ ،‌ هيأتهاي كارشناسي جهت مطالعه طبقه بندي تعرفه،‌ هيأتهاي كارشناسي جهت كمك به تأسيس يا بهبود كارائي آزمايشگاههاي گمركي و دوره هاي آموزشي چند منظوره اي سيستم هماهنگ )
3-      ارائه توصيه فني در خصوص مسايل خاص طبقه بندي به گمركات عضو
4-      به روز كردن نشريات سيستم هماهنگ (نظير يادداشتهاي توضيحي سيستم هماهنگ ، مجموعه نظرات كارشناسي در مورد طبقه بندي ، فهرست الفبايي، پايگاه اطلاعات كالايي سيستم هماهنگ و اخيرأ نيز منبع چاپ شده هماهنگ كننده (CD-ROM).(CD-ROM)
 
روابط با بخش خصوصي
كار گمركات مستلزم ارائه خدمات به كل جامعه تجاري بين المللي است. اما از آنجايي كه مسائل مربوط به طبقه بندي را بايد به وسيله گمركات عضو،‌ در سازمان جهاني گمرك مطرح كرد، مشاركت بخش خصوصي در اين زمينه بطور قابل توجهي افزايش يافته است.
از ”اتاق بازرگاني بين المللي ICC “ بعنوان نماينده بخش خصوصي دعوت بعمل آمده كه بعنوان ناظر در كليه جلسات كميته سيستم هماهنگ شركت نمايد، و در واقع اتاق بازرگاني بين المللي به طور مرتب درخصوص اطلاعات فني مربوط به طبقه بندي بسياري از كالاها ,‌ مورد مشاوره قرار مي گيرد.
 
اطلاعات در دسترس
سازمان جهاني گمرك نشريات موردنياز بيشماري را نظير يادداشتهاي توضيحي سيستم هماهنگ شده،‌پايگاه اطلاعات كالائي سيستم هماهنگ در (CD-ROM)و هماهنگ كننده (دوره آموزشي سيستم هماهنگ دسترس در (CD-ROM)، چاپ و منتشرمي كند.
همه اين نشريات را مي توان از بخش ”خدمات انتشارات “ سازمان جهاني گمرك تهيه كرد. وب سايت سازمان جهاني گمرك نيز داراي اطلاعات اساسي درباره سيستم هماهنگ، از جمله آخرين تصميم گيريهاي كميته سيستم هماهنگ، مي باشد و بزودي يادداشتهاي توضيحي سيستم هماهنگ و پايگاه اطلاعات كالايي سيستم هماهنگ را در فرمتهاي قابل جستجو آماده خواهد كرد.
 
 
كنوانسيون كيوتو 1: مشاركت گمركات در توسعه تجارت جهاني
 
نقش گمرك در تسهيل تجارت جهاني
گمركات در رشد تجارت جهاني و توسعه بازارهاي بين المللي نقش حياتي دارند. رويه هاي مؤثر و كاراي گمركي مي توانند بطور مؤثر در اقتصاد رقابتي ملت ها تأثير گذار باشند. در محيط بشدت رقابت آميز جهاني،‌ تجارت بين المللي و سرمايه گذاري به مكانهايي كه كارآمد،‌ حمايتي و تسهيل كننده هستند،‌ جريان پيدا مي كند. در عين حال ، از محل هايي كه به نظر تجار و صاحبان سرمايه ،‌ديوانسالارانه ،‌پرهزينه و پرخطر هستند،‌ با سرعت تمام ميگريزد. فرآيندها و سيستمهاي گمركي نبايد بعنوان موانع تجارت جهاني و رشد اقتصادي عمل نمايند و يا چنين تصوري از آنها ايجاد شود.
نظامهاي توليد و توزيع نوين كه به امكانات شگرف شيوه هاي تجارت الكترونيكي مرتبط هستند،‌ترخيص سريع و قابل پيش بيني كالا از گمرك را بصورت پيش شرطي مهم براي كاميابي ملي درآورده است .
 
كنوانسيون كيوتو
كنوانسيون بين المللي ساده و هماهنگ سازي رويه هاي گمركي (كنوانسيون كيوتو) در سال 1974 به اجرا درآمد.
از آن پس ،‌رشد حمل و نقل بين المللي ، پيشرفت باوركردني فن آوري اطلاعات و محيط بشدت رقابتي تجارت بين المللي ،‌بر پايه تأكيد بر خدمات كيفي و رضايت مشتري ،‌عوامل تأثير گذاري هستند كه موجب ايجاد تضاد و ناكارآمدي در رويه ها و شيوه هاي سنتي گمركي شده است.
بنابراين سازمان جهاني گمرك،‌ مفاد كنوانسيون كيوتو را مورد بازنگري قرار داده و به روز كرده تا اطمينان حاصل كند كه كنوانسيون فوق قادر به برآوردن تقاضاها و الزامات كنوني تجارت جهاني مي باشد.
شوراي سازمان جهاني گمرك در ژوئن 1999 كنوانسيون بازنگري شده كيوتو را به عنوان طرح جامع رويه هاي جديد و كاراي گمركي در قرن بيست و يكم تصويب و به اجرا گذاشت .
كنوانسيون بازنگري شده كيوتو ابزاري است كه به توسعه رويه هاي جهاني گمرك كمك مينمايد و با اجراي گسترده آن ، تجارت جهاني كارايي و قابليت پيش بيني پيدا مي كند و اين چيزي است كه تجارت نوين نيازمند آن مي باشد.
 
اصول محوري
روند بازنگري  ،‌مفاهيم جديد و مهمي را در بر مي گيرد. اين مفاهيم شامل به كارگيري فن آوري نوين ،‌ بكارگيري شيوه هاي جديد در كنترل هاي گمركي و تمايل شركاي بخش خصوصي به مشاركت با گمرك در جهت منافع متقابل مي باشد.
در ميان اصول نوين حاكم بر كنوانسيون كيوتو،‌ تعهدات گمركات به فراهم كردن اطلاعات شفاف و قابل پيش بيني براي كليه كساني كه درگير جنبه هاي مختلف تجارت بين المللي هستند‌،‌ بسيار با اهميت تلقي ميشود.
بعلاوه،‌ادارات گمرك متعهد به استفاده از فنون مديريت ريسك به منظور همكاري با ساير عوامل مربوطه و دست اندركاران تجارت و اجراي استانداردهاي مناسب بين المللي مي باشند.
همچنين كنوانسيون بازنگري شده داراي قواعد جديد و لازم الاجراي براي كليه گروه ها يا عواملي است كه اين كنوانسيون را پذيرفته اند. كميته مديريتي براي حصول اطمينان از مرتبط و به روز بودن شرايط و قواعد تشكيل خواهد شد.
 
شروط اصلي و كليدي
كنوانسيون بازنگري شده كيوتو سبب افزايش تسهيلات تجاري از طريق الزامات قانوني در قالب فصول ،‌ ضمائم و بندهاي خاص خواهد شد. اين الزامات ،‌بكارگيري ساده اما كاراي رويه ها در جهت به حداكثر رساندن تسهيلات براي كالاها و مسافران را به تفصيل بيان مي دارد. ضمائم عمومي كنوانسيون بازنگري شده، اصول ذيل را كه گمركات پيشرفته بايد به اجرا گذارند،‌توصيه مي كند:
1-      رويه هاي ساده و يكسان (رويه هاي استاندارد)
2-      توسعه و بهبود و مستمر فن آورهاي مربوط به كنترل هاي گمركي
3-      حداكثر استفاده از فن آوري اطلاعات
4-      رويكرد مشاركتي بين گمرك و تجارت
عناصر كليدي كنوانسيون بازنگري شده كيوتو كه به وسيله گمركات پيشرفته بايد اجرا شوند،‌ عبارتند از :
1-      حداكثر استفاده از نظام هاي ماشيني و خودكار شده
2-      فنون مديريت ريسك 1 (از جمله ارزيابي ريسك و كنترل هاي گزينشي )2
3-      بهره گيري از آخرين اطلاعات رسيده 3 جهت اجراي برنامه هاي گزينشي (انتخاب مسير ترخيص- )Selectivity
4-      بكارگيري انتقال الكترونيكي وجوه
5-      مشاركت هماهنگ شده با ساير سازمانها و نهادها
6-      در دسترس همگان قرار دادن قوانين،‌ قواعد،‌مقررات و الزامات گمركي
7-      ارائه يك نظام فرجام خواهي يا استيناف در امور گمركي
8-      روابط رسمي مشاوره اي با بخش تجاري
 
راهنمايي هايي براي ضمائم كنوانسيون بازنگري شده
كنوانسيون بازنگري شده كيوتو،‌ خطوط راهنماي اجرايي را ارائه مي كند تا اين اطمينان حاصل شود كه اصول ساده سازي و نوين سازي شده موجود در كنوانسيون به گونه اي كارا توسط گمركات بكار گرفته مي شوند. راهنمايي هاي مربوط به ساده سازي از طريق بكارگيري فنون كنترلي كارا و ماشيني كردن امور كه معرف بهترين شيوه هاست ، براي هر يك از رويه ها و شيوه هاي موجود در ضميمه عمومي و ضمائم خاص تهيه شده است.
 
وضعيت موجود
كنوانسيون بازنگري شده كيوتو هنگامي قابليت اجرا خواهد داشت كه 40 عضو كنوانسيون كيوتو (1974) ”پروتكل اصلاحي“ را تصويب يا آن را بپذيرند. 7 عضو كنوني يعني الجزاير ،‌استراليا ، چين ، لسوتو،‌مراكش و نيوزيلند،‌اين پروتكل را تصويب كرده اند. 8 عضو كنوني يعني كنگو (جمهوري دموكراتيك ، جمهوري چك،‌لتوني،‌ اسلواكي،‌ سريلانكا، سوئيس ،‌زامبيا و زيمبابوه پروتكل را بصورت مشروط امضا كرده اند.
از اين رولازم است تا گمركات و دست اندركاران تجاري با مشاركت هم هر چه زودتر دولتها را به قبول كنوانسيون تشويق كنند.
 
 
 
سيستم ”ورود موقت (ATA): ابزاري براي توسعه تجارت جهاني
 
سيستم ورود موقت
 سيستم ورود موقت آ.ت.آ سيستمي است كه نقل و انتقال كالا را در مرزهاي كشورها بطور آزادانه امكانپذير نموده و ورود موقت آنها را در قلمرو گمركات بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي مجاز مي دارد. كالاها تحت پوشش سند واحدي تحت عنوان آ.ت.آ 1 قرار ميگيرند و باضمانت يك سيستم بين المللي تضمين مي شوند.
اصطلاح ”ATA“ از تركيب دو اصطلاح فرانسوي ”Admission Temporaire“ و انگليسي ”Temporary Admission“  ساخته شده است .
با توجه به نقش مفيد اين سيستم جامعه تجاري بين المللي ، از ساده شدن تشريفات گمركي بطور قابل ملاحظه اي بهره مند شده است . از كالاهاي ورود موقتي كه تحت اين سيستم قرار مي گيرند، هيچگونه حقوق وعوارض گمركي دريافت نمي شود،‌ چون سيستم كارنه آ.ت.آ از نظر بين المللي داراي ارزش تضميني مي باشند.  زيرا مؤسسات ملي كه كارنه آ.ت.آ را صادر مي كنند داراي اعتبار بين المللي مي باشند. اين مؤسسات ملي مورد تأييد گمركات بوده و به يك زنجيره تضمين كننده بين المللي كه تحت مديريت ”دفتر بين المللي اتاق بازرگاني“ 2  وابسته مي باشند.
اكنون كارنه آ.ت.آ سندي است كه بطور گسترده از طرف دنياي تجارت در فعاليتهاي بين المللي مربوط به ورود موقت كالا،‌مورد استفاده قرار ميگيرد.
 
ايجاد سيستم آ.ت.آ
سيستم كارنه آ.ت.آ در پاسخ به نيازهاي گروه هاي گوناگون تجار-ازجمله انتقال كالاهاي خود به بازارهاي تجاري يا نمايشگاههاي بين المللي،‌ عرضه به خريداران بالقوه به عنوان نمونه، يا صرفأ به عنوان ابزار حرفه شان-ايجاد و بنا نهاده شده است. اينگونه كالاها بايد امكان حمل و نقل سريع و ساده از مرزها را داشته باشند.
در نتيجه، ”شوراي همكاري گمركي“ يا سازمان جهاني گمرك [url=http://www.irica.gov.ir/Persian/Static/StView.aspx?ID=209#_ftn20]1كنوني ،‌كنوانسيونهاي گمركي مربوط به كارنه آ.ت.آ را در سال 1961 تصويب واعمال داشت . بعلاوه ، شمار ديگري از كنوانسيونهاي بين المللي را نيز براي انواع خاص كالاها به اجرا گذاشت.
 
نوين سازي سيستم آ.ت.آ (كنوانسيون استانبول )‌
بين سالهاي 1950 الي 1970 در شمار كنوانسيونهاي بين المللي،‌مقاوله نامه ها ، توافقنامه ها ،‌ و ديگر ابزار مربوط به ورود موقت افزايش چشم گيري بوجود آمد، كه موجب آشفتگي جامعه تجارت بين المللي و پيچيده شدن كار گمرك گرديد . در اوايل دهه 1990 سازمان تجارت جهاني تصميم گرفت پيش نويس يك كنوانسيون وسيع در سطح جهاني را در ارتباط با ورود موقت كالا تدوين نمايد به گونه اي كه 13 توافقنامه ورود موقت موجود، در قالب يك متن واحد بين المللي ادغام گردد.
كنوانسيون مربوط به ورود موقت در سال 1990 در استانبول تصويب گرديد و به ”كنوانيسون استانبول“ معروف شد. اهداف و اصول اين كنوانسيون به قرار ذيل است:
·                   طراحي ابزاري واحدي براي ساده سازي و يكنواخت كردن تشريفات ورود موقت و جايگزيني آن با تمامي توصيه ها و كنوانيسونهاي مرتبط با ورود موقت. بعبارت ديگر موضوعاتي كه تحت پوشش كنوانسيونهاي قبلي بود،‌ اكنون تحت پوشش ”ضمائم“ كنوانسيون استانبول قرار ميگيرد.
·                   هر يك از ”ضمائم“ به هر يك از كالاهاي ورود موقت كه براي هدف خاصي وارد شده است ،‌مجوز مي دهد. مثلأ ضميمه B.1. كالاهايي را پوشش مي دهد كه براي عرضه در بازارها يانمايشگاهها مورد استفاده قرار ميگيرند.
·                   كالاهايي كه بدون پرداخت حقوق گمركي و بصورت ورود موقت وارد شده باشند، نمي توانند به مدت نامعلومي در كشور باقي بمانند مدت تعيين شده براي صادرات مجدد آنها در هر يك از ضمائم ،‌معين شده است .
·                   كالاها بايد باهمان حالت اوليه اعاده شوند. اين كالاها نبايد طي مدت اقامت خود دركشور ورود موقت شده هيچگونه تغييري نمايند، مگر اينكه در اثر استفاده مستهلك شده باشند.
·                   ممنوعيت ها يا محدوديتهاي اقتصادي در واردات قطعي،‌ قابل اعمال بر كالاهاي ورود موقت نيست،‌ چون كالاهاي ورود قطعي عمومأ جهت مصرف داخلي ترخيص ميشوند و اعمال محدوديتها يا ممنوعيتها برآنها در جهت حمايت از توليدات ملي بكار مي رود.
 
مزاياي عملي سيستم ورود موقت آ.ت.آ براي جامعه تجاري
سيستم كارنه آ.ت.آ (كنوانسيون آ.ت.آ و كنوانسيون استانبول) داراي مزايايي براي طرفهاي تجاري ، بازرگانان و مسافران ونيز براي گمركات مي باشد.
·                   عوارض و حقوق گمركي متعلقه ، صرفأ با ارائه كارنه تضمين واز طرف ادارات گمرك،‌ پذيرفته مي شود. بنابراين ، نيازي نيست وجوه نقدي ياهر گونه تضمين ديگري سپرده شود.
·                   كارنه آ.ت.آ حمل و نقل كالاها را در ترانزيت گمركي،‌ در مسير رفت و يا برگشت از كشور ورود موقت شده و در صورت اقتضاء‌ در داخل آن كشور، تحت پوشش قرار مي دهد.
·                   در طول مدت اعتبار كارنه آ.ت.آ (معمولأ يكسال) كالاها مي توانند تحت همان كارنه در قلمرو گمركي چند كشور عضو و هر موقع كه دارنده آن مايل باشد،‌ بطور موقت وارد شوند.
·                   پلمپ الصاق شده يا مشخصات كالاهايي كه از طرف گمركي ارائه شده ، مي تواند مورد شناسايي ادارات گمرك كشورهاي عضو ديگري قرار گيرد كه كالا از قلمرو آنها عبور مي كند.
مزاياي عملي اين سيستم در افزايش شمار كشورهاي عضو نمود پيدا مي كند. كنوانسيون ورود موقت در حال حاضر از جانب 62 كشور و كنوانسيون استانبول از جانب 38 كشور به اجرا گذاشته شده است .
 
 
تعيين ارزش گمركي كالاها
 
توافقنامه تعيين ارزش سازمان تجارت جهاني
اين توافقنامه ، سيستم تعيين ارزش گمرك را به وجود مي آورد كه در وهله نخست ارزش تجاري كالاهاي وارداتي را پايه ارزش گمركي قرار مي دهد كه در واقع قيمتي است كه براي كالاي وارداتي در زماني كه براي صادرات به كشور واردكننده فروخته شده است بعلاوه ترتيبات تحقق معامله، پرداخته شده يا قابل پرداخت است.
در مواردي كه نتوان ارزش گمركي را بر مبناي ارزش معاملاتي آن تعيين كرد،‌ از يكي از شيوه هاي ذيل استفاده ميگردد:
1-        ارزش معاملاتي كالاهاي يكسان 1
2-        ارزش معاملاتي ”كالاهاي مشابه“2
3-        روش ”ارزش استنباطي“ 3
4-        روش ”ارزش محاسباتي“ 4
5-        روش ”بررسي معكوس“ 5
شيوه هاي تعيين ارزش فوق براساس سلسله مراتب اعمال ميگردند.
 
مزاياي اجراي توافقنامه
هدف اين توافقنامه فراهم آوردن سيستم واحد با ويژگيهاي عادلانه ،‌يكسان و يكنواخت براي تعيين ارزش كالاهاي وارده به گمركات مي باشد. سيستمي كه با واقعيتهاي تجاري متناسب بوده واعمال ارزش گمركي اختياري يا غيرواقعي را غيرقانوني ميداند. اين توافقنامه،‌ با تعريف شفاف از ارزش ، بيان ميدارد كه تعيين ارزش گمركي تا آنجا كه امكان دارد، بايد مبتني بر قيمت واقعي كالاها باشد.
باتعيين ارزش بيشاز 90 درصد تجارت جهاني بر پايه شيوه ارزش معاملاتي وتعديل قيمتها براساس اطلاعات عيني و كمي،‌ اين توافقنامه شفافيت ، قابليت پيش بيني و ثبات تجارت را فراهم مي كند و ضمن تسهيل تجارت بين المللي ، سازگاري و مطابقت باقوانين و مقررات ملي را نيز تضمين مي نمايد.
تا اول ژوئن سال 2000 ، تعداد 78 كشور عضو” سازمان جهاني تجارت“1 متقاضي عضويت در اين توافقنامه بودند.
 
نقش سازمان جهاني گمرك
طرح راهبردي سازمان جهاني گمرك 2 [b]در عرصه اجراي توافقنامه تعيين ارزش سازمان جهاني تجارت ، سه هدف را براي اعضايش تعقيب مي كند:[/b]
1-                  كمك به كشورهاي كمتر توسعه يافته و در حال توسعه عضو اين سازمان جهت اجراي كامل توافقنامه تعيين ارزش سازمان جهاني تجارت (WTO)
2-                  تشويق و ترغيب اعضاء به تعبير و تفسير واجراي اين توافقنامه به روش شفاف، قابل پيش بيني و يكسان (يكنواخت )
3-                  حصول اطمينان از اينكه اعضاء‌ با اصول حاكم بر توافقنامه تعيين ارزش سازمان جهاني تجارت از طريق بكارگيري شيوه هاي كاري مناسب، توافق كاري دارند.
 
كميته فني تعيين ارزش گمركي 3
توافقنامه تعيين ارزش سازمان جهاني تجارت،‌ سازمان جهاني گمرك را مسئول اجرا و مديريت اين توافقنامه از طريق كميته فني  تعيين ارزش گمركي نموده است.
مسئوليت كميته فني ، كه سالانه دو بار تشكيل جلسه مي دهد،‌تضمين يكنواختي در تفسير و بكارگيري توافقنامه در سطح فني است.
كميته فني رابطه كاري نزديكي با كميته سازمان جهاني تجارت در امور تعيين ارزش گمركي- كه تمامي جنبه هاي خط مشي گذاري تجاري توافق نامه را مديريت مي كند- دارد. مسئوليتهاي مهم كميته فني عبارتند از :‌
1- بررسي مشكلات فني خاص ناشي از عمليات روزانه سيستمهاي تعيين ارزش گمركي كشورهاي عضو و ارائه نظرات مشورتي پيرامون راهكارهاي مناسب براساس اطلاعات ارائه شده . تصميم گيريهاي اين كميته در قالب ”نظرات مشورتي“ گزارشات،‌ مطالعات موردي و غيره صادر و در مجموعه نظرات كارشناسي تعيين ارزش گمركي چاپ مي گردد.
2-      تهيه اطلاعات و ارائه مشاوره پيرامون مسائل مربوط به تعيين ارزش كالاهاي وارداتي به درخواست گمركات عضو.
3-      مطالعه قوانين تعيين ارزش ، رويه ها و شيوه هاي مربوط به توافقنامه
4-      تسهيل كمكهاي فني براي گمركات عضو با هدف گسترش درك و پذيرش بين المللي بيشتر توافقنامه
 
مسئوليتهاي هيأت مديره فني تعيين ارزش و هيأت مديره امور تجاري و تعرفه
[color=#000000][size=x-small]مديريت فرعي تعيين ارزش متشكل از معاون مدير و شش كارمند فني و وابسته هاي فني بوده و داراي مسئوليتهاي ذيل مي باش
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان